main slider
main slider

EVENT BY SHUTTERRUNNING

Suanpruek 99 10-Hour Ultramarathon 2020

อาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 5.00 น.- 17.00 น. (เริ่มการแข่งขัน เวลา 6.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันเวลา 16.00 น.)
สวนสาธารณะนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม

   ชมรมวิ่งสวนพฤกษ์ 99 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอนนี้ขึ้น ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์อย่างต่อเนื่อง จนเสมือนเป็นประเพณีคู่วงการวิ่งของประเทศไทยมาแล้วนับรวมครั้งนี้เป็นปีที่ 11 บนความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เป็นกิจกรรมวิ่งอัลตร้ามาราธอนที่ดีที่สุด โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่ประการใด ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาชมรมวิ่งสวนพฤกษ์ 99 จะตอบแทนคืนสู่สังคมในรูปแบบการดำเนินการต่างๆ หมุนเวียนกันไป ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ อาทิ การซ่อมแซมลู่วิ่งและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ชำรุดภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ หรือกิจการการกุศลต่างๆ

   วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
 • - สมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงและทางจิตใจที่เข้มแข็ง
 • - สมรรถภาพในการทำงานร่วมกัน (การแข่งขันประเภททีม)
 • 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีที่ตามมาต่อสังคม ได้แก่
 • - ความมีวินัย มุ่งมั่น อดทน                                              
 • - ความมีคุณธรรม จริยธรรม                                              
 • - ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น
 • - ความฉลาดทางอารมณ์                                              
 • - ความคิดวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
 • 3. เพื่อสานต่อประเพณีการจัดงานวิ่งอัลตร้ามาราธอน 10 ชั่วโมง ของชมรมวิ่งสวนพฤกษ์99 ให้คงสืบอยู่ต่อไป
 • 4. เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมง จึงทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมสนับสนุนนักวิ่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้เข้าชมการแข่งขัน เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยกัน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพอันดีและความสามัคคีต่อกัน
 • 5. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปดำเนินการเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ และ/หรือกิจการการกุศลต่างๆ

รางวัลและประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทเดี่ยว 10 ชม.

   ค่าสมัคร 1,400 บาท

ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขัน

- ชายและหญิงทั่วไป อันดับ 1-10 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลดังนี้

อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 6,500 บาท

อันดับที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท

อันดับที่ 5 เงินรางวัลจำนวน 5,500 บาท

อันดับที่ 6 เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

อันดับที่ 7 เงินรางวัลจำนวน 4,500 บาท

อันดับที่ 8 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

อันดับที่ 9 เงินรางวัลจำนวน 3,500 บาท

อันดับที่ 10 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

*** ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป และ หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป (ที่ไม่ติดอันดับ 1-10 ในประเภทเดี่ยว) อันดับ 1- 5 ได้ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล อันดับละ 1,500 บาท

2. ประเภททีมผลัด 2 คน ( 2 x 5 ชม.)

   ค่าสมัคร 2,000 บาท/ทีม

ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขันทุกคน

- คู่ชาย

- คู่หญิง

- คู่ผสมชาย-หญิง

ผู้ชนะ อันดับ 1-5 ในแต่ละประเภททีมผลัด จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ (ทีมละ 2 ใบ) พร้อมเงินรางวัล ตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท

อันดับที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

อันดับที่ 5 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

3. ประเภททีมผลัด 4 คน (แต่ละทีมต้องมีนักวิ่งหญิงอย่างน้อย 1 คน)

   ค่าสมัคร 2,800 บาท/ทีม

ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขันทุกคน

ทีมอันดับ 1-5 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (ทีมละ 4 ใบ) พร้อมเงินรางวัลดังนี้

อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท

อันดับที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

อันดับที่ 5 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

*** รางวัลพิเศษ ***

ประเภทเดี่ยว 10 ชม. TOP 100 ชาย/หญิง

ได้รับเสื้อ TOP 100 Runners และ ตุ๊กตาสวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน รุ่น Limited Edition

ประเภทเดี่ยว 10 ชม. ทำระยะทางได้ 30 รอบ (63 กิโลเมตร) ขึ้นไป

ได้รับถ้วยผู้พิชิต 30 รอบ

**นักวิ่งประเภทเดี่ยว 10 ชม.ที่ได้รับรางวัลในอันดับ 1-10 ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยผู้พิชิต 30 รอบได้อีก**

นักวิ่งแฟนซี (รับรางวัลพิเศษ)
ประเภทเดี่ยว 10 ชม. ทำลายสถิติ

-นักวิ่ง(ชายหรือหญิง)ที่ทำลายสถิติของรายการ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

** สถิติที่ดีที่สุดของรายการ สวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน 10 ชม. เป็นของนักวิ่งชาย

เคนย่า Mr. Jone Sa Moei สถิติระยะทางรวม 111.30 กม. ( 53 รอบ สวนนวมินทร์ภิรมย์) ด้วย เวลา 09.55:11 ชม. ปี 2012


- นักวิ่งหญิง ทำลายสถิติ ของรายการประเภทประเภทเดี่ยวหญิง รับเงินรางวัล 5,000 บาท

** สถิติที่ดีที่สุดของนักวิ่งหญิง รายการสวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน 10 ชม. ได้แก่ คุณสายปัญญา ตันวิไล สถิติระยะทางรวม 105.00 กม. (50 รอบ สวนนวมินทร์ภิรมย์) ด้วยเวลา 9:51:10 ชม. ใน ปี 2014


*หมายเหตุ:

- ผู้รับรางวัลประเภทเดี่ยวทุกรางวัลต้องทำระยะทางได้ 30 รอบสวนขึ้นไป (ยกเว้นนักวิ่งแฟนซี)

- ทีมคู่ที่ได้รับรางวัลทุกอันดับต้องทำระยะทางรวมกันได้ 30 รอบสวนขึ้นไป

 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
 • สวนสาธารณะนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทเดี่ยว / ทีมคู่ 2 คน / ทีมผลัด 4 คน
 • ถ้วยรางวัล
 • ShutterRunning(2014) Co.,Ltd
 • เส้นทาง Food Hunt Running

รายละเอียดกิจกรรมและของที่ระลึก

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย

ขั้นตอนการรับสมัคร


แบบที่ 1

ATM Transfer

โอนเงินและแนบสลิป

 • รองรับทุกธนาคาร
 1. ชำระเงินค่าสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 3. เลือกการชำระเงินค่าสมัครแบบโอนเงิน
 4. แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ข้อ 1)
 5. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 7. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

แบบที่ 2

บัตรเครดิต/เดบิต

Credit Card / Debit Card

 • VISA, Mastercard, JCB credit cards
 • Secure payment by Omise
 1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 2. เลือกการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
 3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
 4. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 6. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

ตารางกิจกรรม

2 พฤษภาคม 2563

สวนนวมินทร์ภิรมย์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพ

 • 13.00 - 18.00 น.
 • ลงทะเบียน รับเบอร์พร้อมชิพและเสื้อที่ระลึก
3 พฤษภาคม 2563

สวนนวมินทร์ภิรมย์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพ

 • 05.45 น.
 • อบอุ่นร่างกาย/พิธีเปิดการแข่งขัน
 • 05.55 น.
 • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี                                              
 • 06.00 น.
 • ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน                                              
 • 16.00 น.
 • สิ้นสุดการแข่งขัน                  
 • 16.30 น.
 • ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล                                                                
 • 18.30 น.
 • ปิดการแข่งขัน                                             
Maps Powered by Vallaris Map

Event Venue

Nawamin Phirom Park

Bangkok, Thailand

Call Center

+ 669-6885-5609

+ 668-6389-5627

+ 662-111-2201

Mon-Fri 09.00-18.00

ShutterRunning Office

7 Market Today H Building, Room H2

Soi KrungThepKritha 7, Huamak,

Bangkapi , Bangkok Thailand 10240